BORANG MARKAH
PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
1) CALON
  NO. KAD PENGENALAN :
  NAMA :
  JAWATAN :
  GRED :
2) PENILAI
  NO. KAD PENGENALAN :
  NAMA :
  JAWATAN :
  GRED :
 
  KOD & NAMA SEKOLAH :
  PPD :

 

BIL KRITERIA ARAS PENILAIAN KAEDAH
PENILAIAN
D1 D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 4
3
2
1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 4
3
2
1
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 4
3
2
1
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
3
2
1
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 4
3
2
1
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 4
3
2
1
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4
3
2
1
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 4
3
2
1
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 4
3
2
1
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 4
3
2
1
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4
3
2
1
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 4
3
2
1
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 4
3
2
1
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 4
3
2
1
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 4
3
2
1
D2 D2 TUGASAN TAMBAHAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING AND LINKAGES) 4
3
2
1
E2 TUGASAN SAMPINGAN
A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 4
3
2
1
D3 D3 PENGLIBATAN
E1 SUMBANGAN
A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) 4
3
2
1
A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL 4
3
2
1
D4 D4 KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 4
3
2
1
A1.2 PERANCANGAN 4
3
2
1
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 4
3
2
1
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 4
3
2
1
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 4
3
2
1
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 4
3
2
1
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 4
3
2
1
A2.5 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 4
3
2
1
E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 PENILAIAN PRESTASI MURID 4
3
2
1
A3.1 PENILAIAN PRESTASI PELAJAR DAN PESERTA 4
3
2
1
E4 PERANCANGAN
A4.1 PERANCANGAN DAN HALA TUJU 4
3
2
1
A4.2 MENYEBARLUASKAN (OUTREACH) PERKHIDMATAN B&K 4
3
2
1
A4.3 PERANCANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN & LATIHAN 4
3
2
1
A4.4 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 4
3
2
1
E5 PELAKSANAAN
A5.1 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN B&K 4
3
2
1
A5.2 PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN & KAUNSELING 4
3
2
1
A5.3 LAPORAN / DOKUMENTASI PROGRAM BIMBINGAN & KAUNSELING 4
3
2
1
A5.4 PENGENDALIAN DAN PELAPORAN SESI BIMBINGAN / KAUNSELING 4
3
2
1
A5.5 MELAKSANAKAN PROGRAM DAN AKTIVITI BERKAITAN PEMBANGUNAN DAN KEMENJADIAN DIRI MURID 4
3
2
1
A5.6 PENGENDALIAN KAUNSELING BERFOKUS DISIPLIN 4
3
2
1
A5.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING & KERJAYA / PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 4
3
2
1
A5.8 PENGURUSAN LATIHAN / AKTIVITI 4
3
2
1
A5.9 PENGGUNAAN SUMBER DAN PERALATAN 4
3
2
1
A5.10 PENGENDALIAN SESI LATIHAN / AKTIVITI 4
3
2
1
A5.11 KOMUNIKASI BERKESAN SESI LATIHAN / AKTIVITI 4
3
2
1
A5.12 LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI 4
3
2
1
E6 PENTAKSIRAN
A6.1 KHIDMAT PELANGGAN 4
3
2
1
A6.2 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOMETRIK 4
3
2
1
A6.3 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH & MEMBUAT KEPUTUSAN 4
3
2
1
A6.4 PENGANALISISAN DAN PENILAIAN 4
3
2
1
A6.5 PENGANALISISAN PROGRAM PEMBANGUNAN MURID 4
3
2
1
A6.6 PENILAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN LATIHAN / AKTIVITI MURID 4
3
2
1
E7 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
A7.1 PENCAPAIAN MATLAMAT 4
3
2
1
A7.2 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN 4
3
2
1
A7.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 4
3
2
1
A7.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 4
3
2
1
A7.5 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 4
3
2
1
E8 PENGURUSAN
A8.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS 4
3
2
1
A8.2 KEWANGAN 4
3
2
1
A8.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL 4
3
2
1
A8.4 SUMBER MANUSIA 4
3
2
1
A8.5 MAKLUMAT 4
3
2
1
E9 KEPIMPINAN ORGANISASI
A9.1 PENGURUSAN ORGANISASI 4
3
2
1
A9.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 4
3
2
1
E1 PERANCANGAN ORGANISASI
A1.1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL 4
3
2
1
A1.2 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN ORGANISASI 4
3
2
1
E2 PENGURUSAN ORGANISASI
A2.1 BERWAWASAN DAN MEMPUNYAI MISI DAN VISI 4
3
2
1
A2.2 PENGURUSAN SUMBER 4
3
2
1
A2.3 PENGURUSAN PROGRAM 4
3
2
1
E3 INTERAKSI
A3.1 KOMUNIKASI BERKESAN 4
3
2
1
A3.2 PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK (BEST PRACTICES) 4
3
2
1
E1 PERANCANGAN
A1.1 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN 4
3
2
1
A1.2 PENGETAHUAN BIDANG TUGAS 4
3
2
1
A1.3 PENGURUSAN MAKLUMAT 4
3
2
1
A1.1 PERANCANGAN AKTIVITI/PROGRAM 4
3
2
1
A1.2 PERANCANGAN PEMANTAUAN 4
3
2
1
E2 PERLAKSANAAN
A2.1 BIMBINGAN / COACHING & MENTORING KEPADA KLIEN 4
3
2
1
A2.2 KOMUNIKASI 4
3
2
1
A2.3 INTERVENSI 4
3
2
1
E2 PENILAIAN
A2.1 PELAKSANAAN SESI KAUNSELING/BIMBINGAN/KONSULTASI/ADVOKASI 4
3
2
1
A2.2 APLIKASI INSTRUMEN PSIKOMETRIK/UJIAN PSIKOLOGI 4
3
2
1
A2.3 PELAKSANAAN PROGRAM/AKTIVITI 4
3
2
1
E3 PENILAIAN
A3.1 PELAPORAN 4
3
2
1
E3 PENTAKSIRAN
A3.1 PEMANTAUAN KES / PERKHIDMATAN 4
3
2
1
E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
A1.1 PENCAPAIAN MATLAMAT 4
3
2
1
A1.2 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN 4
3
2
1
A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 4
3
2
1
A1.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 4
3
2
1
A1.5 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 4
3
2
1
E2 PENGURUSAN
A2.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS 4
3
2
1
A2.2 KEWANGAN 4
3
2
1
A2.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL 4
3
2
1
A2.4 SUMBER MANUSIA 4
3
2
1
A2.5 MAKLUMAT 4
3
2
1
E3 KEPIMPINAN ORGANISASI
A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI 4
3
2
1
A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 4
3
2
1
D5 KEBERHASILAN
E1 KEBERHASILAN
A1.1 PENINGKATAN ILMU / KEMAHIRAN 4
3
2
1
A1.2 PENINGKATAN / PERUBAHAN KLIEN 4
3
2
1
A1.3 PENINGKATAN PENCAPAIAN / KEMAHIRAN DALAM BIDANG 4
3
2
1
A1.4 PENINGKATAN PENCAPAIAN SASARAN 4
3
2
1
A1.1 PENINGKATAN HASIL KERJA / PENCAPAIAN HASIL KERJA 4
3
2
1
A1.1 PENINGKATAN/PERUBAHAN KLIEN 4
3
2
1
A1.1 PENINGKATAN PENCAPAIAN SASARAN 4
3
2
1