BORANG MARKAH
PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
1) CALON
  NO. KAD PENGENALAN :
  NAMA :
  JAWATAN :
  GRED :
2) PENILAI
  NO. KAD PENGENALAN :
  NAMA :
  JAWATAN :
  GRED :
 
  KOD & NAMA SEKOLAH :
  PPD :

 

BIL KRITERIA ARAS PENILAIAN KAEDAH
PENILAIAN
D1 D1 NILAI PROFESIONAL
E1 PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 4
3
2
1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID 4
3
2
1
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 4
3
2
1
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
3
2
1
A2.3 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI 4
3
2
1
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 4
3
2
1
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4
3
2
1
A2.1 KEPANTASAN BERTINDAK 4
3
2
1
A2.2 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI 4
3
2
1
A2.3 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 4
3
2
1
A2.4 BERFOKUSKAN PELANGGAN 4
3
2
1
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 4
3
2
1
A3.2 PENYESUAIAN TERHADAP PERUBAHAN 4
3
2
1
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 4
3
2
1
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4
3
2
1
A3.2 MENGURUS PERUBAHAN 4
3
2
1
A3.3 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 4
3
2
1
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 4
3
2
1
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 4
3
2
1
A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS 4
3
2
1
A4.4 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 4
3
2
1
D2 D2 PENGURUSAN AKTIVITI
E1 AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH
A1.1 AKTIVITI KOKURIKULUM/SUKAN 4
3
2
1
E2 TUGASAN KHAS
A2.1 TUGASAN KHAS 4
3
2
1
D3 D3 SUMBANGAN
E1 SUMBANGAN
A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) 4
3
2
1
A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIAL 4
3
2
1
D4 D4 KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 4
3
2
1
A1.2 PERANCANGAN 4
3
2
1
E2 PERLAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 4
3
2
1
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 4
3
2
1
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 4
3
2
1
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 4
3
2
1
E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 4
3
2
1
A3.2 PENTAKSIRAN PRESTASI MURID 4
3
2
1
E1 PERANCANGAN
A1.1 PERANCANGAN DAN HALA TUJU 4
3
2
1
A1.2 MENYEBARLUASKAN (OUTREACH) PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4
3
2
1
E2 PELAKSANAAN
A2.1 MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN MURID 4
3
2
1
A2.2 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4
3
2
1
A2.3 PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING 4
3
2
1
A2.4 LAPORAN SESI KAUNSELING / BIMBINGAN DAN DOKUMENTASI PROGRAM B & K 4
3
2
1
A2.5 PENGENDALIAN SESI KAUNSELING / BIMBINGAN 4
3
2
1
A2.6 PENGENDALIAN KAUNSELING BERFOKUS DISIPLIN 4
3
2
1
A2.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING DAN KERJAYA & PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 4
3
2
1
E3 PENTAKSIRAN
A3.1 KHIDMAT PELANGGAN 4
3
2
1
A3.2 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOMETRIK 4
3
2
1
A3.3 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 4
3
2
1
A3.4 PENGANALISISAN DAN PENILAIAN 4
3
2
1
E1 PERANCANGAN
PERANCANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN LATIHAN 4
3
2
1
E2 PELAKSANAAN
A2.1 PENGURUSAN LATIHAN 4
3
2
1
A2.3 PENGGUNAAN SUMBER / PERALATAN 4
3
2
1
A2.2 PENGENDALIAN SESI LATIHAN 4
3
2
1
A2.4 KOMUNIKASI BERKESAN SESI LATIHAN 4
3
2
1
A2.5 LAPORAN SESI LATIHAN DAN PERTANDINGAN 4
3
2
1
E3 PENTAKSIRAN
A3.1 PENGANALISISAN PRORAM PEMBANGUNAN MURID 4
3
2
1
A1.2 PENILAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN LATIHAN MURID 4
3
2
1
D5 D5 KEBERHASILAN MURID
E1 PEMBELAJARAN MURID
A1.1 PENINGKATAN PEMBELAJARAN 4
3
2
1
A1.2 PENCAPAIAN AKADEMIK 4
3
2
1
E2 KOKURIKULUM
A2.1 PENGLIBATAN KOKURIKULUM 4
3
2
1
A2.2 PENCAPAIAN KOKURIKULUM 4
3
2
1
E3 SAHSIAH
A3.1 KESEDARAN INTRAPERSONAL 4
3
2
1
A3.2 KESEDARAN INTERPERSONAL 4
3
2
1
E3 KHIDMAT KAUNSELING
A3.1 KAUNSELING KELOMPOK 4
3
2
1
A3.2 KAUNSELING INDIVIDU 4
3
2
1
E5 JURULATIH
A2.1 PENCAPAIAN INDIVIDU 4
3
2
1
A2.2 PENCAPAIAN PASUKAN 4
3
2
1
E2 SAHSIAH
A2.1 KESEDARAN INTRAPERSONAL 4
3
2
1
A2.2 KESEDARAN INTERPERSONAL 4
3
2
1
E1 SAHSIAH
A1.1 KESEDARAN INTRAPERSONAL 4
3
2
1
A1.2 KESEDARAN INTERPERSONAL 4
3
2
1
E1 KOKURIKULUM
A1.1 PENGLIBATAN KOKURIKULUM 4
3
2
1
A1.2 PENCAPAIAN KOKURIKULUM 4
3
2
1
D6 D2 HUBUNGAN LUAR
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 HUBUNGAN DENGAN PIHAK BERKEPENTINGAN ATAU PIHAK LUAR 4
3
2
1
A1.2 MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN ATAU PIHAK LUAR 4
3
2
1
D7 D3 SUMBANGAN
E1 SUMBANGAN
A1.1 SUMBANGAN PROFESIONAL 4
3
2
1
A1.2 SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 4
3
2
1
D8 D4 KEMAHIRAN
E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
A1.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 4
3
2
1
A1.2 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN 4
3
2
1
A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 4
3
2
1
A1.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 4
3
2
1
A1.5 MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 4
3
2
1
E2 PENGURUSAN
A2.1 BERFOKUSKAN KURIKULUM/HEM/KOKURIKULUM/GPK PETANG/SENI/SUKAN/PENDIDIKAN KHAS/TINGKATAN T6 4
3
2
1
A2.2 HAL EHWAL MURID (HEM) 4
3
2
1
A2.3 KEWANGAN 4
3
2
1
A2.4 PEMBANGUNAN FIZIKAL 4
3
2
1
A2.5 SUMBER MANUSIA 4
3
2
1
A2.6 MAKLUMAT 4
3
2
1
E3 KEPIMPINAN ORGANISASI
A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI 4
3
2
1
A3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 4
3
2
1
A3.3 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 4
3
2
1
A3.4 MENGURUSKAN PIHAK BERKEPENTINGAN 4
3
2
1
E4 KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
A1.1 PENGUASAAN TMK DALAM PENGURUSAN 4
3
2
1
D9 D5 KEBERHASILAN SEKOLAH
E1 KURIKULUM
A1.2 PEPERIKSAAN 4
3
2
1
A1.3 MURID GAGAL SATU MATA PELAJARAN 4
3
2
1
E2 KOKURIKULUM
A2.1 SUKAN DAN PERMAINAN 4
3
2
1
A2.2 KO-AKADEMIK 4
3
2
1
A2.3 UNIT BERUNIFORM 4
3
2
1
E3 HAL EHWAL MURID
A3.1 DISIPLIN MURID 4
3
2
1
A3.2 KEHADIRAN MURID 4
3
2
1
E4 GURU (EMIS)
A4.1 KEHADIRAN 4
3
2
1
E5 KEBERHASILAN GPK
A1.1 INDIVIDU 4
3
2
1
A1.2 BERPASUKAN 4
3
2
1
A1.3 BALAPAN DAN PADANG 4
3
2
1
A1.1 PENILAIAN DALAMAN 4
3
2
1
A1.2 PEPERIKSAAN 4
3
2
1
A1.3 MURID GAGAL SATU MATA PELAJARAN 4
3
2
1
A1.1 DISIPLIN MURID 4
3
2
1
A1.2 KEHADIRAN MURID 4
3
2
1
A1.3 SAHSIAH/SIKAP DAN PERLAKUAN/PERLAKUAN POSITIF 4
3
2
1
A1.1 SUKAN DAN PERMAINAN 4
3
2
1
A1.2 KO-AKADEMIK 4
3
2
1
A1.3 UNIT BERUNIFORM 4
3
2
1
A1.1 KURIKULUM (PENILAIAN DALAMAN) 4
3
2
1
A1.2 HAL EHWAL MURID (KEHADIRAN MURID) 4
3
2
1
A1.3 KOKURIKULUM 4
3
2
1
A1.1 PEPERIKSAAN 4
3
2
1
A1.1 ALAT MUZIK 4
3
2
1
A1.2 TANPA ALAT MUZIK 4
3
2
1
A1.3 SENI HALUS 4
3
2
1
E6 GURU
A1.1 KEHADIRAN GURU 4
3
2
1